การรับสมัครนักศึกษา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 • โควต้าช้างเผือก
  • ช่วง ระยะเวลาที่เปิดรับสมัคร : ต้นเดือนกันยายน กลางเดือนตุลาคม
  • สำหรับ โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วม โครงการฯ สามารถดูรายละเอียดหลักเกณฑ์การรับสมัครได้ที่ www.kmitl.ac.th/engineer
  • การคัดเลือก : สัมภาษณ์
 • ระบบรับตรง
  • ช่วง ระยะเวลาที่เปิดรับสมัคร : ต้นเดือนกันยายน กลางเดือนตุลาคม
  • สำหรับ นักเรียนที่ต้องการสอบรับตรง สามารถดูรายละเอียดหลักเกณฑ์การรับสมัครได้ที่ www.reg.kmitl.ac.th/directEnt/public.php
  • หมวดวิชาที่สอบ (ในปี 2552) : คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ภาษาอังกฤษ
 • ระบบ Admissions กลาง
  • ดู รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mua.go.th

ข้อมูล : http://www.kmitl.ac.th/engineer/admission/admission.html

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปรับปรุง 2560) (download)

ตารางการเปิดรับสมัคร

รายละเอียด

กำหนดการ

(สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว)

หมายเหตุ

ดูรายละเอียดการรับสมัคร

www.reg.kmitl.ac.th

รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต

ตั้งแต่บัดนี้ถึง

15 มิถุนายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 20 มิถุนายน 2560
สอบสัมภาษณ์ 23 มิถุนายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 26 มิถุนายน 2560
ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านทางระบบสารสนเทศและชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

29 มิถุนายน ถึง

3 กรกฏาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์รายงานตัวเพื่อเข้าเป็นนักศึกษา

ภายในวันที่

12 กรกฏาคม 2560

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ 17 กรกฏาคม 2560

 คุณสมบัติผู้สมัคร 

การรับสมัคร

       สามารถสมัคร online ได้ที่ เวปสำนักทะเบียน และ กรอกข้อมูล statement of purpose ได้ ที่นี่

 

 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

แผน ก  (เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทำวิทยานิพนธ์เป็นหลัก)

     - แผน ก แบบ ก1 มีหน่วยกิตรวม (ไม่น้อยกว่า) 36 หน่วยกิต

     - แผน ก แบบ ก2 มีหน่วยกิตรวม (ไม่น้อยกว่า) 36 หน่วยกิต

แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชาและค้นคว้าอิสระ

(เปิด 2/2560) 

     - แผน ข มีหน่วยกิตรวม (ไม่น้อยกว่า) 36 หน่วยกิต

 

โครงสร้างหลักสูตร 

  ก1 ก2
หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 36 21 -
หมวดวิชาค้นคว้าอิสระ - - 6
หมวดวิชาสัมมนา(ไม่นับหน่วยกิต) 2 2 1
หมวดวิชาบังคับ(ไม่นับหน่วยกิต) 3 3 -
หมวดวิชาบังคับทางคณิตศาสตร์ - 3 3
หมวดวิชาบังคับเลือกในสาขาวิชาเอก - 9 12
หมวดวิชาบังคับเลือกใน Big data analytics and Machine Intelligence) -  - 6
หมวดวิชาเลือกในสาขาวิชาบริหารจัดการข้อมูล -  - 3
หมวดวิชาเลือกเสรี - 3 6
หมวดการทดสอบความรู้ (ปกป้องวิทยานิพนธ์) þ þ  
หมวดการทดสอบความรู้ (การผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ) þ þ þ
หมวดการทดสอบความรู้ (การสอบประมวลองค์ความรู้)  -  - þ
หมวดการทดสอบความรู้ (การสอบสารนิพนธ์)  -  - þ
รวม 36 36 36

 

รายละเอียดวิชาในหลักสูตร

หมวดวิทยานิพนธ์และศึกษาค้นคว้าอิสระ


 หมวดวิชาสัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต)

หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)    

 
 หมวดวิชาบังคับเลือกทางคณิตศาสตร์
 
หมวดวิชาบังคับและวิชาเลือก

 
 
 

Department of Computer Engineering , Faculty of Engineering , King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
Ladkrabang Bangkok 10520 Thailand. Tel. +66 2 329 8341 - 2 Fax.+66 2 329 8343
Copyright © iCE. All Rights Reserved. Developed by iCE Team.