หลักสูตรของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

 

แนะนำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

      เป็นหลักสูตรที่เน้นการเรียนการสอนทั้งทางด้านทฤษฎี และปฎิบัติอย่างจริงจัง มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐาน และประสบการณ์ ในการทำงาน โดยจะแนะนำผู้สนใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนในบางรายวิชาของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เริ่มตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึง 3 ดังนี้

ชั้นปีที่ # 1
      - วิชา Computer & Programming ศึกษาเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น และวิธีการแก้ปัญหาพื้นฐาน โดยจะมีสิ่งที่น่าสนใจเสริมจากการเรียน คือ การเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม C-Robot

ชั้นปีที่ # 2
      - วิชา Digital Circuit and Logic Design ศึกษาเกี่ยวกับการนำเรื่องตรรกศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในวงจรดิจิทัลในรูปแบบ ต่างๆ ทั้งยังมีการทดลองบน Logic Trainer และบน FPGA Board สำหรับวงจรที่ซับซ้อนขึ้น
      - วิชา Basic Electronics for Computer Engineering ศึกษา เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าทั้งดิจิทัล แอนะล็อก และวงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน จนถึงวงจรตรวจจับต่างๆ ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ร่วมกันเพื่อสร้างหุ่นยนต์อย่างง่ายๆ ได้
      - วิชา Computer Organization and Assembly Language ศึกษา เกี่ยวกับโครงสร้างของไมโครคอมพิวเตอร์ และการเขียนโปรแกรมควบคุมภายในด้วยภาษาแอสเซมบลี ซึ่งเป็นโปรแกรมภาษาพื้นฐาน ที่ใช้งานโดยเฉพาะการติดต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ โดยตรง

ชั้นปีที่ # 3
      - วิชา Micro Robot Development  ศึกษา เกี่ยวกับการทำงานของหุ่นยนต์ การเขียนโปรแกรมเพื่อให้หุ่นยนต์แก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น การเดินตามเส้น การเดินหาเส้นทางในเขาวงกต การสร้างหุ่นเก็บไข่ เป็นต้น
      - วิชา Microprocessor and Interfacing ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของไมโครโพรเซสเซอร์ และการเขียนโปรแกรมควมคุมการทำงานผ่านอุปกรณ์อื่นๆ
      - วิชา Java Programming ศึกษาเกี่ยวการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาจาวา โดยสามารถติดต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
      - วิชา System Software  Development ศึกษาเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการวินโดว์ การใช้งาน MFC
      - วิชา Introduction to Local and Wide Area Networks ศึกษา เกี่ยวกับการทำงานของอุปกรณ์ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยเน้นทักษะการตั้งค่าการทำงานของอุปกรณ์เครือข่าย โดยในการเรียนการสอนจะใช้อุปกรณ์จริงให้นักศึกษาฝึกทักษะ และมีโปรแกรมจำลองการทำงานเพื่อความเข้าใจ

กิจกรรม เสริมต่างๆ (ตามความสมัครใจ)

      นอกจากการเรียนการสอนทางวิชาการแล้ว ยังมีกิจรรมต่างๆ ให้นักศึกษาช่วยกันฝึกการทำงานร่วมกัน การแก้ปัญหาต่างๆ ในการทำงาน อาทิเช่น

      - โครงการค่ายฝึก อบรมเชิงปฎิบัติการ CE Smart Camp ที่รับน้องชั้น ม.4 และ ม.5 เข้ามาเรียนรู้หาประสบการณ์ ในระดับอุดมศึกษา และร่วมกิจกรรมสนุกๆ กับพี่ๆ

      - โครงการ CE Smart Career เป็นการดำเนินการของสาขาวิชา และ นศ. ปี 2 และ 3 ที่ติดต่อขอความร่วมมือกับองค์กร บริษัท และหน่วยงานต่างๆ มาประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ทั้งยังเปิดรับสมัครงานสำหรับพี่ๆ ว่าที่บัณฑิต

      - งานทำบุญสาขาวิชา เป็นงานที่สร้างความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้อง อาจารย์ ทั้งยังส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ช่วยฝึก นศ. ในการเตรียมงาน การติดต่อส่วนต่างๆ ในการทำงานบุญ

      - งานแสดงความยินดีพี่ๆ ว่าที่บัณฑิต เป็นงานที่น่ายินดีที่สุดที่น้องๆ ทุกคนตั้งใจดำเนินการ และพี่ๆ ทุกคนยินดีกับงานนี้
 
 

Department of Computer Engineering , Faculty of Engineering , King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
Ladkrabang Bangkok 10520 Thailand. Tel. +66 2 329 8341 - 2 Fax.+66 2 329 8343
Copyright © iCE. All Rights Reserved. Developed by iCE Team.