ปีการศึกษา ค้นหา

ปีการศึกษา 2562
  ชื่อโครงงาน ดาวน์โหลดเอกสาร

การขับเคลื่อนอัตโนมัติของรถยนต์จำลอง
Miniature Vehicle Autonomy

การประมวลผลภาพสังเกตการณ์จากระยะสูง
High Altitude Observation Image Processing

การประยุกต์การเรียนรู้เชิงลึก : โปรแกรมแนะนำกรอบแว่นตา
Deep Learning Application: Eye Glasses Frame Recommendation Program

การประเมินผลผลิตการเกษตรด้วยข้อมูลสภาพอากาศ (กรณีศึกษา : ลิ้นจี่)
Agriculture products prediction with weather information (CASE STUDY : LYCHEE)

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชั่่นโดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน
Mobile Application using Blockchain Technology

การแยกประเภทขวดพลาสติกโดยใช้การเรียนรู้เชิงลึก
DEEP LEARNING FOR PLASTIC BOTTLE SEGREGATION

ต้นแบบโดรนเพื่อการลาดตระเวน
Drone Patrol Prototype

ระบบการบริหารจัดการการแข่งขันกีฬาบริดจ์ II
ฺBridge Game Competittion Management System II

ระบบการแปลงไฟล์ภาพเอกสารให้เป็นข้อความอิเล็กทรอนิกส์
OPTICAL CHARACTER RECOGNITION (OCR) SYSTEM

ระบบข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลการขนส่ง
Big Data System for Transportation Data Analytics

ระบบควบคุมโรงเรือนสมาร์ทฟาร์มแบบปิด
Smart Farm House Control System

ระบบคัดแยกและเลือกสิ่งของด้วยการเรียนรู้ของเครื่อง
Sorting and Picking Systems via Machine Learning

ระบบจัดเก็บข้อมูลทำแผนที่ด้วยโดรนถ่ายภาพระยะไกล
Aerial Imagery Mapping System using Long Range Photogrammetry Drone

ระบบจำแนกพระเครื่องด้วยปัญญาประดิษฐ์
Amulet Identification using Artificial Intelligence

ระบบตรวจจับการหกล้มและเฝ้าติดตามคนไข้โดยใช้เทคโนโลยี BLE
Fall Detection and Patient Surveillance using BLE

ระบบตรวจจับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกกันน็อค
NON-HELMETED MOTORCYCLIST DETECTION SYSTEM

ระบบติดตามบุคคลภายในอาคาร
Human tracking system in the building

ระบบที่จอดรถอัจฉริยะ
Smart parking

ระบบบริการการเข้าใช้งาน WiFi และ Log สำหรับธุรกิจร้านกาแฟและอาหาร
WiFi Access and Log Management for Café & Bistro

ระบบบริหารจัดการประชุมวิชาการ
Academic Conference Management System

ระบบบริหารจัดการแข่งขันกีฬาบริดจ์
ฺBridge Game Competition Management System

ระบบประมวลคำวิจารณ์ภาพยนตร์ของผู้ชมทางทวิตเตอร์
MOVIE CRITICISM SYSTEM FOR VIEWERS ON TWITTER

ระบบร้านค้าอัติโนมัติ
Autonomous Shop System

ระบบสืบค้นข้อมูลการท่องเที่ยวบนเว็บบล็อคด้วยการเรียนรู้เชิงลึก
SEARCHING SYSTEM ON TRAVELING WEB BLOG WITH DEEP LEARNING

ระบบเก็บค่าผ่านทางโดยไม่ต้องหยุดรถ
Multi-lane free flow toll system

ระบบเช็คชื่อโดยใช้ BLE
Attendance Check System using BLE

ระบบแจ้งเตือนเหตุเหตุฉุกเฉินบนทางหลวง
Thailand Highway Automatic Incident Detection System

ระบบแนะนำการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์โดยใช้การเรียนรู้ของเครื่อง
INVESTMENT ADVISING SYSTEM IN STOCK MARKET USING MACHINE LEARNING

ระบบแนะนำประกัน
Insurance Recommender System

ระบบไฟท้ายอัจฉริยะ
Smart Tail-Light System

ล็อคเกอร์ฝากของอัจฉริยะ
Smart Locker

สถานีตรวจวัดข้อมูลเพื่อการรวบรวมข้อมูลของเมืองอัจฉริยะ
Information Collector Station for Smart City

เครื่องเก็บสมาร์ทโฟน
Smartphone Locker

แพลตฟอร์มการให้บริการวางแผนเส้นทางจัดส่งสินค้าอัตโนมัติโดยใช้การเรียนรู้แบบเสริมกำลัง
Vehicle Route Plan Service Platform using Reinforcement Learning

แอปพลิเคชันระบุรุ่นรองเท้า
Sneaker Recognition Application

แอพลิเคชันสำหรับการจัดการร้านอาหาร
Mobile Application for Restaurant Management

โปรแกรมส่งเสริมการขายโดยใช้ LINE Beacon
Sales Promotion using LINE Beacon


 
 

Department of Computer Engineering , Faculty of Engineering , King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
Ladkrabang Bangkok 10520 Thailand. Tel. +66 2 329 8341 - 2 Fax.+66 2 329 8343
Copyright © iCE. All Rights Reserved. Developed by iCE Team.