ปีการศึกษา ค้นหา

ปีการศึกษา 2563
  ชื่อโครงงาน ดาวน์โหลดเอกสาร

กลไกการวิเคราะห์พฤติกรรมทางอารมณ์จากข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์
Emotion Behavior Analysis Mechanism based on Online Social Media Data

การควบคุมระบบแสงสีด้วยอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง
IoT Based Stage Lighting

การจัดเส้นทางด้วยกลไกการคาดการณ์แบนด์วิดท์และพลังงานในเครือข่ายเอ็สดีเอ็น
Routing Scheme based on Bandwidth and Energy Prediction Mechanism in SDN Networks

การซื้อขายตลาดเงินตราระหว่างประเทศด้วยปัญญาประดิษฐ์
Forex Trading with Artificial Intelligence

การตรวจจับโดรนด้วยกล้อง Fish Eye Lens และ Raspberry Pi 4
Drone Detection by Fish Eye Lens and Raspberry Pi 4

การตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือเสียงโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์
Assessing Accuracy of Audiobooks using AI

การตรวจสอบและแยกแยะประเภทข้อบกพร่องของเซลล์สุริยะด้วยการเรียนรู้เชิงลึก
INSPECTIONS AND IDENTIFICATIONS OF SOLAR PANEL DEFECT WITH DEEP LEARNING

การนำเสนอข้อมูลจากเครือข่ายเอพีอาร์เอส
Data Visualization Based on APRS Data Network

การบ่งชี้วัตถุและบุคคลที่สนใจจากวิดีโอกล้องวงจรปิดในหลายแหล่งที่มา
Individual and object identifications from the copious amounts of CCTV records

การประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่โดยใช้ภาษา R และแพ็กเกจ Dplyr
Big Data Computing with R Project and dplyr

การพัฒนาอุปกรณ์ MiFile ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์บอร์ดเดี่ยว
MiFile Device Development on Single Board Computer

การเติมเต็มค่าข้อมูล GPS ที่ขาดหาย
GPS-Data Imputation

การเรียนรู้ของเครื่องแบบเสริมกำลังเพื่อควบคุมสัญญาณไฟจราจร
Reinforcement Learning for Controlling Traffic Signals

การแต่งวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้นด้วยการเรียนรู้เชิงลึก
Writing Short Fiction by Deep Learning

จุดคัดกรองอัตโนมัติ
Automatic screening point

บอร์ดเกมออนไลน์
A Board Game Online

ระบบคลีนิควิศวกรรม
Engineering clinic

ระบบควบคุมแขนกลด้วยการติดตามโครงกระดูกและท่าทางมือ
The Robotic Arm with Skeleton Tracking and Hand Gesture

ระบบจัดการธุรกิจขนาดย่อม
Small business management system

ระบบจัดห้องเรียนและกรรมการคุมสอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล
Classroom and invigilator management system for School of Engineering, KMITL

ระบบตรวจจับตำหนิบนพื้นผิวโฟมยาง
Foam rubber surface defect detection system

ระบบตรวจจับและแจ้งเตือนอาการง่วงนอนของผู้ขับขี่
Driver's Drowsiness Detection And Alert System

ระบบตรวจสอบใบหน้าด้วยปัญญาประดิษฐ์จากบัตรประชาชน
Face Recognition To Identify And Verify System With ID Card

ระบบบริหารจัดการกิจกรรมนักศึกษา
Student Activities Management System

ระบบบริหารจัดการงานมหกรรมแสดงสินค้าและนิทรรศการอัจฉริยะ
Intelligent Exhibition Management System

ระบบบริหารจัดการแข่งขันกีฬามินิบริดจ์
Mini-bridge Competition Management System

ระบบรับรองและตรวจสอบใบประกาศนียบัตรออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชน
Online Certificate Approval and Validation using Blockchain Technology

ระบบสำหรับการสอบแบบออนไลน์
Online Examination System

ระบบห้องเรียนอัจฉริยะ
Smart Classroom System

ระบบเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมอัตโนมัติ
Autonomous Care Whiteleg Shrimp(Litopenaeus vannamei) System

ระบบเหรียญ CE
CE coin

ระบบแจ้งเตือนการถูกโจรกรรมรถจักรยานยนต์ภายในสถาบัน
University Motorcycle Theft Alarm System

ระบบแชทบอทสำหรับบริหารการทำงานในไลน์
Line Chatbot for Task Management Assistants

ระบบแชทบอทเพื่อการทันตกรรม
Chatbot System for Dentistry

ระบบแชทบอทเพื่อช่วยงานตอบคำถามพบบ่อยเกี่ยวกับการสมัคร TCAS
Chatbot for TCAS FAQ

ระบบแนะนำการลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษีด้วยการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้
Asset Investment Suggestion System for Tax Deductions using User Behavior Analysis

วิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการท่องเที่ยว
Tourism Data-Analytics

หุ่นยนต์อัตโนมัติสำหรับการซื้อขายอนุพันธ์ในตลาดหลักทรัพย์ 
Automatic Derivative Trading System

หุ่นยนต์อัตโนมัติสำหรับการตรวจจับความผิดปกติในการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลีกทรัพย์
Automatic Disorder Trading Detection for Stock Market

เกม Black & White : Mystic Game
Black & White : Mystic Game

เว็บแอปพลิเคชันสำหรับการเรียนเขียนโปรแกรมและการสอบ
Web Application for Programming Education and Examination

แพลตพอร์มนำเสนอข้อมูล
Visualization Platform

แพลตฟอร์ม IoT ในอุตสาหกรรม และ หน่วยตรวจวัดระยะไกลแบบอเนกประสงค์
Industrial IoT Platform and Universal Remote Terminal Unit

แพลตฟอร์มประหยัดพลังงานสำหรับระบบระบุตำแหน่งภายในอาคาร
Low Power Platform for Indoor Positioning System

แพล็ทฟอร์มพื้นที่ทำงานร่วมกันอัตโนมัติ
Automated Co-working Space Platform

โดรนสำรวจและวิเคราะห์โรคอ้อย ด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์
Drone Tracking and Analysing Sugarcane Diseases with Artificial Intelligence


 
 

Department of Computer Engineering , Faculty of Engineering , King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
Ladkrabang Bangkok 10520 Thailand. Tel. +66 2 329 8341 - 2 Fax.+66 2 329 8343
Copyright © iCE. All Rights Reserved. Developed by iCE Team.