หัวข้อ (ภาษาไทย) : 

ระบบแนะนำประกัน

หัวข้อ (ภาษาอังกฤษ) : 

Insurance Recommender System

อาจารย์ที่ปรึกษา : 
รายชื่อนักศึกษา : 
59010272 ชนัญญา ชูศักดิ์
59010337 ชุติกา วีระยุทธวัฒนะ


บทคัดย่อ

 

            ระบบแนะนำประกันหรือ Insurex เป็นเว็บแอพพลิเคชั่นที่ถูกออกแบบและพัฒนาสำหรับการแนะนำแผนประกันที่เหมาะสมกับผู้ใช้โดยอาศัยการประเมินรูปแบบของคุณลักษณะของประกันและผู้จะซื้อประกันเข้าด้วยกัน ซึ่งกระบวนการส่วนใหญ่นี้จะใช้เทคนิคต่างๆจาก Machine Learning มาคำนวณ วิเคราะห์ และทำนายหาคุณลักษณะต่างๆของประกันแต่ละแผนกับข้อมูลที่ผู้ใช้ได้กรอกเข้ามาในระบบ ก่อนจะนำมาหาความใกล้เคียงกับแผนประกันต่างๆ จากนั้นระบบก็จะสร้างรายการแผนประกันที่แนะนำตามความใกล้เคียงกับข้อมูลผู้ใช้จำนวนหนึ่ง พร้อมทั้งแสดงผลผ่านเว็บแอพพลิเคชั่น รวมถึงยังมีการคำนวณเบี้ยประกัน ทุนประกัน และรายละเอียดของประกันแนะนำในแต่ละแผนอีกด้วย โดยระบบรองรับการแนะนำประกันทั้งแบบสัญญาหลักและสัญญาเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้ใช้ได้ประโยชน์จากการค้นหาแผนประกันที่เหมาะสมได้

 Abstact

 

             Finding a suitable insurance policy could be difficult due to the variety of insurance plans and biased agents. In this paper, we demonstrated how we tackled this problem by developing a web application that could recommend insurance plans based on the input data. The recommender system used various models to output characteristics of a life insurance policy. Then, it calculated a similarity between a policy with those attributes and the current policy. Finally, it recommended 5 most similar insurance plans.
            Insurance recommender system (Insurex) is a web-based application which is designed and developed for recommending insurance plans for users. The system estimates the patterns similarity between insurance packages’ properties and user’s preferences. The recommender mechanism mainly employs several techniques from machine learning in order to calculate, analyze, and predict the properties of insurance packages by matching with input user preferences. After finishing the calculation, the system provides a list of recommend insurance plans to users via the web application. It also displays the premium, sum assured, and the detail of each insurance plan. In addition, the system supports both main plan and rider plan in order to recommend appropriate insurance plans to users.
 
 

Department of Computer Engineering , Faculty of Engineering , King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
Ladkrabang Bangkok 10520 Thailand. Tel. +66 2 329 8341 - 2 Fax.+66 2 329 8343
Copyright © iCE. All Rights Reserved. Developed by iCE Team.