หัวข้อ (ภาษาไทย) : 

ระบบคัดแยกและเลือกสิ่งของด้วยการเรียนรู้ของเครื่อง

หัวข้อ (ภาษาอังกฤษ) : 

Sorting and Picking Systems via Machine Learning

อาจารย์ที่ปรึกษา : 
รายชื่อนักศึกษา : 
59010649 ธาม คุณากรกุล
59010964 พิชญา ลากูล
59011194 วริทธิ์ธร สัมพันธกิจ


บทคัดย่อ

ปัจจุบันกระบวนการคัดแยกสิ่งของและนับจำนวนนั้นมีความสำคัญต่อกระบวนการผลิตและกระบวนการบรรจุภัณฑ์ในระดับอุตสาหกรรม เนื่องจากเป็นกระบวนการที่ต้องการความรวดเร็ว และ        ความถูกต้องแม่นยำสูง โครงงานนี้จึงนำเสนอวิธีการคัดแยกและเลือกสิ่งของโดยใช้การเรียนรู้เครื่อง                           (Machine Learning) เข้ากับการทำงานของหุ่นยนต์ Delta robot ที่ใช้ในการหยิบสิ่งของไปยังทิศทาง            ที่กำหนด ซึ่งควบคุมกระบวนการผ่านเว็บแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นมา โดยใช้กล้องต่อเข้ากับบอร์ด   Raspberry Pi ในการประมวลผลภาพสิ่งของจากนั้นจึงสั่งงานแขนกลให้เคลื่อนไปตามตำแหน่งที่ต้องการด้วยการควบคุมผ่าน Stepper motor ทั้งสามตัวให้ทำงานพร้อมกันและใช้การคำนวณจากหลักการ                Delta robot kinematic มีการเก็บข้อมูลภาพที่จากกระบวการไว้ในระบบ เพื่อให้ผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์ในการเข้าใช้งานอุปกรณ์สามารถดูขั้นตอนกระบวนการทำงานของเครื่องได้ผ่านเว็บแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นมาAbstact

 Currently, The sorting and counting process is important to the production and packaging processes at the industrial that requires speed and high accuracy. This project presents a method for sorting and selecting objects by using machine learning and the         Delta robot that is used to pick things in a specified direction. Which controls the process through the developed web application. By using the camera connected to the Raspberry Pi to process images from objects, then the robot arms can be moved to the desired position by controlling all three stepper motors to work at the same time and use the calculations from the Delta robot kinematic principle. The images from the process are stored in                           the system. So that users with access rights can view the process of the machine through the developed web application.
 
 

Department of Computer Engineering , Faculty of Engineering , King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
Ladkrabang Bangkok 10520 Thailand. Tel. +66 2 329 8341 - 2 Fax.+66 2 329 8343
Copyright © iCE. All Rights Reserved. Developed by iCE Team.