หัวข้อ (ภาษาไทย) : 

โปรแกรมส่งเสริมการขายโดยใช้ LINE Beacon

หัวข้อ (ภาษาอังกฤษ) : 

Sales Promotion using LINE Beacon

อาจารย์ที่ปรึกษา : 
รายชื่อนักศึกษา : 
60015030 นิภาพร อังคะนาวิน
60015036 ภาณุมาส มาลา


บทคัดย่อ

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์ในการนำเทคโนโลยี Line Beacon ไปประยุกต์ใช้แทนการโฆษณา หรือบัตรคูปองต่าง ๆ ที่ทำจากกระดาษ สามารถอัพเดตข้อมูลของโปรโมชั่นที่ร้านค้าจัดขึ้น เพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้า

ผู้ใช้งานแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มลูกค้าผู้ใช้งานโปรโมชั่น, Point, การจัดการข้อมูลส่วนตัวผ่านเว็บแอปพลิเคชัน และการใช้งานระบบในส่วนของแอปพลิเคชัน Line และกลุ่มร้านค้าผู้ใช้งานระบบในส่วนการเพิ่ม Point ให้ลูกค้า, การเพิ่ม-ลบโปรโมชั่น, ดูสถิติการเข้าใช้บริการของลูกค้าผ่านเว็บแอปพลิเคชัน ซึ่งการทำงาน Line Beacon จะมีการส่งญาณ Bluetooth ในระดับความถี่ 2.4 GHz ไปยังโทรศัพท์มือถือของลูกค้าโดยอัตโนมัติ ลูกค้าต้องทำการเปิด Bluetooth เสมอ เมื่อผ่านจุดที่ติดตั้ง ESPino32 ในระยะสัญญาณจะส่งออกไปในรัศมี 10–30 เมตร โดยจะส่งสัญณาณความถี่เป็นช่วง ๆ นับเป็นจำนวนครั้งต่อวินาที ลูกค้าจะได้รับโปรโมชั่นส่งแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชัน Line อัตโนมัติ  โดยมีหน้าเมนู Line Official และลิ้งค์เมนูเข้ากับเว็ปแอปพลิเคชัน เพื่อเป็นส่วนติดต่อให้ลูกค้าจัดการข้อมูลโปรโมชั่นต่าง ๆ โดยการทำงานของระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถทำงานได้ตามที่ออกแบบไว้
Abstact

 

This project aims to apply Line Beacon technology instead of advertising. Or various coupon cards made from paper Can update the information of promotions that the store organized. In order to make a purchase decision

 

Users are divided into 2 groups, namely customer groups, users, promotions, point, personal information management through web applications. And the use of the system for the Line application and the store group, the users of the system in the point of adding points to customers, adding-deleting promotions, view the statistics of customers using the web application Apps where Line Beacon functionality will automatically send a 2.4 GHz Bluetooth signal to the customer's mobile phone. The customer must always turn on the Bluetooth when the customer passes the Beacon spot created from the ESPino32 board within a radius of 10-30 meters. The frequency signal will be sent periodically, counting the number of times per second. Customers can follow the store from the web application. And customers will receive promotions, send notifications to the Line application automatically, with the official line menu page and the menu link to the web application. To be a interface for customers to manage promotion information. The developed system can work as designed.
 
 

Department of Computer Engineering , Faculty of Engineering , King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
Ladkrabang Bangkok 10520 Thailand. Tel. +66 2 329 8341 - 2 Fax.+66 2 329 8343
Copyright © iCE. All Rights Reserved. Developed by iCE Team.