[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] 3D ฝึกงานปีการศึกษา 2563


 การเข้ารับการฝึกงาน ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาปี 3 และ/หรือ สหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

 1. การฝึกงานอุตสาหกรรม
  • นักศึกษาทุกคนต้องได้รับการตอบรับการเข้ารับการฝึกงานให้เรียบร้อยก่อนวันที่ 30 มีนาคม 2564
  • นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียน 01006004 Industrial Training ในภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2563
  • เมื่อผ่านช่วงการฝึกงานเสร็จแล้ว นักศึกษาทุกคนต้องทำรายงานตามรูปแบบที่กำหนด (Industrial Training Template CE-KMITL-2561.pdf) ส่งภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
   • ส่งเล่มรายงานที่ ห้องธุรการ 905
   • ส่งไฟล์ 6x01xxxx.docx และ 6x01xxxx.pdf (Subject : Industrial Training 6x01xxxx) ที่ jirasak.si [at] kmitl.ac.th, kpbundit [at] kmitl.ac.th
   • หากนักศึกษาทำรายงานไม่เรียบร้อยจะส่งกลับให้แก้ไขใหม่
   • เมื่อผ่านการตรวจแล้วทางภาควิชาจะนำส่งคณะ
 2. การสหกิจศึกษา (เฉพาะนักศึกษาที่ประสงค์เข้ารับการสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564)
  • ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
   • เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในปีที่สหกิจศึกษา
   • GPA มากกว่าหรือเท่ากับ 2.50
   • ผ่านเงื่อนไขของภาควิชา
    • ผ่านรายวิชาบังคับตามแผนการศึกษา
    • ผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐาน
    • ต้องสหกิจศึกษาสถานประกอบการเดียวกับที่ฝึกงาน
    • ต้องมีอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา (อาจารย์ 1 คน รับดูแล นศ. ได้ 3 คน)
   • ผ่านการสัมภาษณ์จากอาจารย์คณะกรรมการสหกิจศึกษาประจำภาควิชา
   • ผ่านการอบรมเตรียมความพร้อม 30 ชั่วโมง (18+12)

ขั้นตอนการเข้ารับการฝึกงาน ในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 ของนักศึกษาปี 3 มีแนวทางดังนี้

 1. พิจารณาหน่วยงานที่ต้องการฝึกงาน หรือ ฝึกงานและสหกิจศึกษา
  • ศึกษาข้อมูลจากแบบฟอร์มแสดงความจํานงรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน-สหกิจศึกษา (http://www.ce.kmitl.ac.th/InternCompany.html)
  • หรือ ติดต่อกับหน่วยงานที่ต้องการฝึกงานเพิ่มเติมด้วยตนเอง
 2. กรอกแบบฟอร์ม (http://www.ce.kmitl.ac.th/InternForm.html) แสดงความจำนงเสนอชื่อหน่วยงานที่จะไปฝึกงาน
  • นำแบบฟอร์มที่เขียนเรียบร้อยแล้ว ให้อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกงานเซ็นต์ชื่อ (อ.บัณฑิต หรือ อ.จิระศักดิ์)
  • นำแบบฟอร์มที่อาจารย์เซ็นต์ชื่อแล้ว ไปยื่นที่แผนกกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 1 อาคาร 6 ชั้น (ตึก A)
 3. ส่งเอกสารไปยังหน่วยงานที่ต้องการฝึกงาน
  • นำเอกสารราชการที่แผนกกิจกรรมนักศึกษาออกให้ ไปยื่นที่หน่วยงานที่ติดต่อไว้เอง
  • หรือ ขอให้แผนกกิจกรรมส่งหนังสือราชการดังกล่าวไปยังหน่วยงาน
 4. รอผลตอบรับจากบริษัท
  • หากผลการตอบรับมายังแผนกกิจกรรมนักศึกษา หรือส่งมาที่ภาควิชา อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกงานจะประกาศให้นักศึกษาทราบ
  • หากผลการตอบรับส่งไปยังนักศึกษาโดยตรง นักศึกษาจะต้องนำผลการคัดเลือกมาให้อาจารย์ผู้ควบคุมเพื่อดำเนินการต่อไป
 5. เมื่อหน่วยงานตอบกลับมาแล้ว แยกเป็น 2 กรณีคือ
  • รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกงาน จะลงชื่อให้ใน http://www.ce.kmitl.ac.th/InternSummary.html
  • ไม่รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน ให้นักศึกษาหาหน่วยงานอื่นแทน

ขั้นตอนการเข้ารับสหกิจศึกษา ในภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของนักศึกษา มีแนวทางดังนี้

 1. นักศึกษาผู้สนใจต้องผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น
 2. นักศึกษาผู้สนใจต้องกรอกใบสมัครโครงการสหกิจศึกษา (Coop101) ส่งพร้อม Transcript และแผนการลงทะเบียนเรียน
 3. นักศึกษาผู้สนใจต้องผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐานของทางภาควิชา
 4. เลือกสถานประกอบการที่รับทั้งฝึกงานและสหกิจศึกษา
 5. ผ่านการสัมภาษณ์จากอาจารย์คณะกรรมการสหกิจศึกษาประจำภาควิชา
 6. ติดต่อขอเข้าสหกิจพร้อมฝึกงานกับสถานประกอบการ
  • ต้องผ่านการอบรมเตรียมความพร้อม 30 ชั่วโมง (18+12)
  • ลงทะเบียน 01006029 Co-Operative Education ในภาคศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
  • เข้าสหกิจและส่งรายงานความคืบหน้าที่อาจารย์คณะกรรมการสหกิจศึกษาประจำภาควิชา
  • ต้องมีอาจารย์นิเทศงานไปติดตามที่สถานประกอบการอย่างน้อยหนึ่งครั้ง
  • หลักผ่านช่วงการสหกิจศึกษาต้องกลับมาสอบนำเสนองานสหกิจศึกษาที่สาขาวิชา

แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษา

แบบฟอร์มสำหรับหน่วยงาน สถานประกอบการ

ข้อมูลสหกิจศึกษา เพิ่มเติม http://www.coopeng.kmitl.ac.th/ , http://coop.kmitl.ac.th/

หมายเหตุ 
 • เมื่อนักศึกษาได้ที่ฝึกงานเรียบร้อยแล้ว (http://www.ce.kmitl.ac.th/InternSummary.html) ให้นักศึกษารอประกาศจากคณะเพื่อนำเอกสารการเข้ารับการฝึกงานของคณะไปยื่นกับ บริษัท
 • ในการเลือกหน่วยงานที่ต้องการนักศึกษาสามารถเลือกได้ 1 หน่วยงานเท่านั้น หากหน่วยงานที่เลือกไว้ไม่รับเข้าฝึกงาน นักศึกษาจึงจะสามารถเลือกหน่วยงานอื่นได้
 • นักศึกษาทุกคนจะต้องมีสถานที่ฝึกงานก่อนวันที่ 30 มีนาคม 2564 หากถึงกำหนดดังกล่าวแล้ว นักศึกษายังไม่มีสถานที่ฝึกงาน จะถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์ฝึกงานในปีนั้น

 

Last update : 2020-12-07 17:12:01

Last update : 2021-01-19 16:30:52

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jirasak ผู้ประกาศ
ประกาศเมื่อ วันที่ 27/10/2020 เวลา 16:58
วันสุดท้ายของการประกาศ 31/08/2021
จำนวนผู้เข้าดู 2064 คน


 
 

Department of Computer Engineering , Faculty of Engineering , King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
Ladkrabang Bangkok 10520 Thailand. Tel. +66 2 329 8341 - 2 Fax.+66 2 329 8343
Copyright © iCE. All Rights Reserved. Developed by iCE Team.