[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] ขอพบนักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้


สาขาวิชาฯขอพบนักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ในวันจันทร์ที่ 27 ธ.ค. 2553 โดยให้พิมพ์ทรานสคริปของตัวเองมาด้วย

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 :  ให้มาพบประธานสาขาที่ห้องประชุมสาขาวิชาฯ ECC 902 เวลา 9:30 น.
       1. นางสาวจิระประภา วิบูลย์เพ็ง
       2. นางสาวจุฑามาส ริตพวง
       3. นายเจตนิพัทธ์ ธราวัฒนากร
       4. นางสาวชนารัตน์ จรรยาวดี
       5. นายณัฐพงษ์ กล้าจริง
       6. นายณัฐพล จันทร์งาม
       7. นายธนวัฒน์ วนากุล
       8. นายธนิศร อนุรักษ์เลขา
       9. นายนพวีร์ มาสมบูรณ์
     10. นายปองภพ สุคนธรัตนสุข
     11. นายพงศ์สินธ์ ลำเจียกเทศ
     12. นายพีระพงษ์ พฤกษ์วัฒนาชัย
     13. นายภวินทร์ ตันตินวะชัย
     14. นายภวิศ ลิมป์ศิระ
     15. นายรัฐธรรมนูญ แก้วงาม
     16. นางสาวสริเกษ เก็บสันเทียะ
     17. นายสุชัย รื่นสำราญ

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 4: ให้มาพบประธานสาขาที่ห้องประชุมสาขาวิชาฯ ECC 902 เวลา 10:45 น.
      1. นายคฑาวุธ วสันต์    (ปี 2)
      2. นางสาวอาภาพรรณี ศิริรักษ์ (ปี 2)
      3. นางสาวนทีกานต์ สนนุกิจ (ปี 4)

 

Last update : 2010-12-21 11:06:07

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kietikul ผู้ประกาศ
ประกาศเมื่อ วันที่ 21/12/2010 เวลา 10:31
วันสุดท้ายของการประกาศ 28/12/2010
จำนวนผู้เข้าดู 1279 คน


 
 

Department of Computer Engineering , Faculty of Engineering , King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
Ladkrabang Bangkok 10520 Thailand. Tel. +66 2 329 8341 - 2 Fax.+66 2 329 8343
Copyright © iCE. All Rights Reserved. Developed by iCE Team.