นศ.ที่ลงเรียน วิชา Principles of Computer Programming ภาคฤดูร้อน
เริ่มการฝึกงาน 1 เม.ษ. สำหรับนักศึกษาที่ฝึกงานด้าน 3G ที่ ToT
ทุนเรียนฟรี ป.โท โครงการ TAIST Tokyo Tech
สำรวจการจ้างงาน
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] เกรดวิชา Multimedia Systems และการขอดูข้อสอบของตนเอง
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] [ DSA Lab ] ภาคฤดูร้อน
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] สำหรับนักศึกษาที่สนใจงานทางแอพพลิเคชั่นการซื้อขายหุ้น (เฉพาะนศ.ที่กำลังจะจบการศึกษา)
นักศึกษาที่ไปฝึกงานที่ญี่ปุ่นเข้าประชุมวันที่ 23 มีนาคม 54 เวลา 13.30 ด่วน
นัด นศ. ชั้นปีที่ 1 และ 2 ประชุมค่าย CE Smart Camp วันเสาร์ที่ 19 มี.ค. 54 เวลา 13.00 น.
ติดต่อด่วน นางสาวนทีกานต์ สนนุกิจ
[Project I] ปีการศึกษา 2554 เรื่องการนับจำนวนกลุ่มโครงงาน (นศ ปกติ ไม่รวม นศ 4+1)
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] [Project I] ปีการศึกษา 2554 เรื่องใบเสนอหัวข้อโปรเจ็ค
[Project II] ให้ นศ. ตามรายชื่อต่อไปนี้ มาเซ็นชื่อเข้าสอบภายใน 17/3/54 ไม่เช่นนั้นจะได้เกรดเป็น FE
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] รายชื่อนศ.วิชา SW Eng ที่ยังไม่ได้ส่งการบ้าน SW Prototype
[ทั่วไป] สถาบันฯขอเชิญร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในประเทศญี่ปุ่น
หัวข้อ Project ปี 2554 ของ อ.วิศิษฏ์
การส่งเกมส์ ASM
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] [Computer Project] การเซ็นชื่อเข้าสอบ
คะแนนเก็บ วิชา Introduction to LAN & WAN (จาก CNAP)
ส่ง Asg ASM
สำหรับ นศ. ที่ยังลงทะเบียน วิชา Lan & Wan Lab อยู่
รายชื่อ เวลา และห้องสอบ สำหรับการสอบปลายภาค วิชา Lan & Wan Lab วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2554
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] [Computer Project] ประกาศห้องสอบ
ข้อสอบ Advance digital ป.ตรี
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] Data Communications Assignment (2D)
นัด นศ. ชั้นปีที่ 1 และ 2 ประชุมค่าย CE Smart Camp วันศุกร์ที่ 11 มี.ค. 54 เวลา 14.00 น.
รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ค้างชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 2 /2553
บริษัท เอซิส ไอ-ซีเคียว จำกัด รับสมัครพนักงานตำแหน่ง Web Application Security Analyst และ Information Security Incident Analyst
[ทั่วไป] งานดูแล Stacker Crane
[ทั่วไป] งานดูแลส่วน HW/SW ของ Stacker Crane
[ทั่วไป] โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (Young Scientist and Technologist Programme, YSTP)
[วศ.ม.คอมพิวเตอร์]วิชา Digital Image Processing นศ.ป.โท
[วศ.ม.คอมพิวเตอร์]วิชา Applied AI (ป.โท): นศ.ที่ยังค้างส่ง Assignments
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] [Project II] รูปแบบโปสเตอร์
การสอบปลายภาค วิชา 01074402 Image Processing 8 มี.ค. 54
การสอบปลายภาค วิชา 01073404 Introduction to Local and Wide Area Network 3 มี.ค. 54
ประชาสัมพันธ์งานแข่งขัน Thailand NetRiders 2011
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] ขอสำรวจตัวเลข-จำนวน นศ. ที่สนใจเข้าโครงการ 4+1
[วศ.บ.คอมพิวเตอร์] [ DM ] Data Mining - สิ่งที่นำเข้าห้องสอบได้
งานรายวัน ติดตั้งซอฟต์แวร์

From 2681to 2720/3075


 
 

Department of Computer Engineering , Faculty of Engineering , King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
Ladkrabang Bangkok 10520 Thailand. Tel. +66 2 329 8341 - 2 Fax.+66 2 329 8343
Copyright © iCE. All Rights Reserved. Developed by iCE Team.